Bacopa monnieri (brahmi) – co dobrego kryje się za tą nazwą?

12 lipca 2019
740 Wyświetleń

Bacopa monnieri (Bacopa drobnolistna), nazywana inaczej zielem brahmi, jest ważną rośliną leczniczą w Ajurwedzie (tradycyjnej medycynie indyjskiej). Bacopie przypisuje się korzystny wpływ na funkcje poznawcze, w tym, przede wszystkim, na poprawę pamięci. Podobno brahmę stosowali nawet starożytni uczeni, wyznający hinduizm, do zapamiętywania długich, świętych hymnów i pisma świętego. Do dnia dzisiejszego przeprowadzono kilka badań mających na celu wykazanie właściwości zdrowotnych tego specyfiku.

Potwierdzone działanie w układzie nerwowym

W 2014 roku, w czasopiśmie naukowym Journal of Ethnopharmacology, opublikowano wyniki metaanalizy, w której autorzy skupili się na ocenie wpływu bacopy drobnolistnej na funkcje poznawcze. W swoim opracowaniu wzięli oni pod uwagę 9 randomizowanych badań kontrolowanych placebo, obejmujących łącznie 437 osób. Na podstawie dostępnych danych wykazali, że osoby przyjmujące bacopę szybciej wykonywały test opierający się na wzrokowo-przestrzennych aspektach pamięci operacyjnej. U uczestników doświadczeń odnotowano również skrócenie czasu reakcji wyboru. Z publikacji tej można zatem wyciągnąć jednoznaczne wnioski, że bacopa drobnolistna poprawia funkcje poznawcze.

Peth-Nui i wsp. przeprowadzili badanie z podwójnie ślepą próbą kontrolowane placebo, dotyczące wpływu suplementacji brahmi na uwagę, pamięć roboczą, jak również na funkcjonowanie układu cholinergicznego i monoaminergicznego u zdrowych osób w podeszłym wieku. Po 12 tygodniach interwencji żywieniowej odnotowano, że grupa otrzymująca bacopę wykazywała się lepszą pamięcią roboczą. Jednocześnie u osób tych stwierdzono korzystne obniżenie latencji (czasu od momentu zadziałania bodźca do wystąpienia właściwej reakcji). Stwierdzono również zahamowanie aktywności acetylocholinoesterazy (AChE). Wyniki te, sugerują, że Bacopa monnieri może poprawiać uwagę, przetwarzanie informacji, a także pamięć roboczą.

W innej pracy również potwierdzono, że bacopa wpływa pozytywnie na funkcje poznawcze człowieka. Działanie prozdrowotne odnotowano przy dawce ekstraktu z bacopy na poziomie 150 mg, stosowanej dwa razy dziennie przez 6 tygodni.

Środek korzystny dla osób starszych

Calabrese i wsp. dostarczyli dowodów naukowych świadczących o tym, że spożywanie bacopy może przyczyniać się do zwiększania zdolności poznawczych w okresie starzenia się. Naukowcy wykazali, że stosowanie ekstraktu z brahmi w ilości 300 mg/dzień przez 12 tygodni u osób starszych (o średniej wieku = 73,5 lat) spowodowało uzyskanie przez nich lepszych wyników w teście Blessed Orientation-Memory-Concentration, służącym do oceny otępień. Dodatkowo osoby przyjmujące bacopę uzyskały lepsze wyniki w teście Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, wykorzystywanym do oceny depresyjności.

Dowiedziono, że stosowanie ziela brahmi może skutkować poprawą pamięci logicznej,  jak również uczenia się skojarzeń parami (ang. paired-associate learning). Pozytywne działanie odnotowano przy dawce 125 mg/dzień, spożywanej dwa razy dziennie przez 12 tygodni.

Być może brahmi to dobre rozwiązanie dla osób uczących się, miewających problemy z zapamiętywaniem, albo od których wymaga się dobrych zdolności pamięciowych. Na łamach czasopisma Psychopharmacology zamieszczono pracę, w której potwierdzono, że suplementacja bacopą w ilości 300 mg/dzień może poprawiać szybkość uczenia się, jak również może przyczyniać się do zwiększenia pojemności pamięci. Odnotowano, że lepsze efekty uzyskano podczas interwencji żywieniowej trwającej 12 tygodni niż 5 tygodni. Jednym słowem: im dłuższa suplementacja, tym korzystniej.

Podsumowanie

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, brahmi może być cennym wsparciem dla utrzymania prawidłowych funkcji poznawczych. Produkt ten wymienia się zwykle w kontekście kondycji osób starszych ze względu na fakt, że to właśnie tej grupy osób najbardziej dotyczy problem związany m.in. z zaburzeniami pamięci. Jednakże, jak pokazują wyniki badań, korzyści ze stosowania bacopy mogą również czerpać ludzi młodsi. Osoby chcące sprawdzić na sobie działanie brahmi, powinny pamiętać, że jej spożycie na pusty żołądek lub stosowanie zbyt wysokich dawek może skutkować dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, takimi jak nudności, skurcze żołądka czy też biegunka. Takie problemy nie pojawiają się jednak przy przestrzeganiu dawkowania zalecanego przez producenta.

Bartosz Kulczyński